افراد مشهور


معرفی چهره های برجسته ی اینترنت اشیا

امیرحسین عطائی


کارشناس مخابرات سیار

فعالیت: اعلام رسمی استاندارد اینترنت اشیا در کشور

رحیم تفضلی


استاد ارتباطات ماهواره ای و تلفن همراه

فعالیت: رئیس موسسه سیستم های ارتباطی