اخبار تصویری دنیای اینترنت اشیا


دنیای مدرن و فناوری اطلاعات ارتباطات نشان داده‌ است که در دنیای کسب و کار آن‌هایی که به داده‌ها و اطلاعات بیشتر و بهتری دسترسی دارند آینده را کنترل خواهند کرد.

خبر یک

اینترنت اشیا

قرار گرفتن نهم آپریل به عنوان روز اینترنت اشیا در دنیا