مختصری از منا ثابتیدانش آموخته مقطع لیسانس رشته برق مخابرات ازدانشگاه صنعتی سجاد درسال نودوشش به سمت کارشناس اینترنت اشیا گروه فناوران اینترنت اشیاباروحیه ای خستگی ناپذیروماجراجودارای روابط عمومی بالامی باشدوقابلیت مدیریت چندین کاردرگروه را دارا است که درادامه به فعالیت های ایشان می پردازیم:

بازگشت

پروفایل های علمی:

linked in

Instagram

Research Gate

ORC ID


رزومه: