تولیدات ملی

علاوه بر تولیدات ملی گروه فناوران اینترنت اشیا می توانید از فروشگاه قطعات هم بازدید نمایید فروشگاه قطعات


تولید ملی

ترموستات هوشمند

ترموستات هوشمند

تولید ملی

ماژول هواشناسی

ماژول هواشناسی

تولید ملی

ماژول مدیریت مصرف

ماژول مدیریت مصرف

تولید ملی

اتیکت هوشمند

اتیکت هوشمند

تولید ملی

سرور لبه

سرور لبه

تولید ملی

واسط شبکه بی سیم

واسط شبکه بی سیم